จำนวนนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนในแต่ละรายวิชา
 
รหัสวิชา    
  *** ข้อมูลจะมีการปรับปรุงทุกวันศุกร์ ***
ผลการค้นหาข้อมูล
:
กลุ่มจำนวนที่รับจำนวนที่ลง